Kwalifikowany pracownik ochrony — jakie ma uprawnienia?

Czy "ochroniarz" może zakuć Cię w kajdanki? Czy może dokonać rewizji osobistej? Jakie uprawnienia ma kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i czy różnią się one od uprawnień pozostałych pracowników ochrony? Kim jest taka osoba? Odpowiedzi na te pytania poznasz w poniższym artykule.

Kim jest kwalifikowany pracownik ochrony?

Kwalifikowany pracownik ochrony to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, która wykonują zadania ochrony osób i mienia w ramach służby wewnętrznej w organizacji albo na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego licencjonowaną działalność w zakresie tej ochrony.

Powyższa definicja wynika to wprost z definicji pracownika ochrony zawartej w artykule 2 punkt 6 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, która brzmi:

"Użyte w ustawie określenia oznaczają: [...]

pracownik ochrony - osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

Z treści tej definicji możemy wyróżnić zarówno kwalifikowanego, jak i niekwalifikowanego pracownika ochrony. Kim jest ten drugi?

Czym różnią się od siebie niekwalifikowany i kwalifikowany pracownik ochrony?

Pracownik ochrony niekwalifikowany to osoba, która wykonuje zadania w zakresie usług ochrony i mienia w ograniczonym zakresie, niewymagające uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Do tych zadań najczęściej należą określone środki porządkowe, w tym:

 • kontrola uprawnień osób przebywających w danym obiekcie do przebywania na jego terenie,
 • weryfikacja tożsamości poprzez legitymowanie tych osób,
 • zatrzymywanie osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych
 • i przekazywanie ich organom ścigania.

Warto wiedzieć, że pracownik bez kwalifikacji, o których mowa powyżej, nie może podczas swojej pracy stosować środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej. A czy może robić to pracownik kwalifikowany?

Jakie uprawnienia ma kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Do uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej należą:

 • stała lub doraźna ochrona fizyczna (posterunki stałe lub patrole interwencyjne)
 • dozór sygnałów przetwarzanych przez systemy alarmowe
 • konwojowanie wartości pieniężnych (gotówki i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych)
 • bezpośrednia ochrona osób,
 • opracowywanie planów ochrony,
 • organizowanie i kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Powyższe uprawnienia wynikają z artykułu 26 Ustawy o ochronie osób i mienia. Warto wspomnieć, że w przeciwieństwo do pracowników niekwalifikowanych, mogą oni w ramach swoich zadań, w uzasadnionych przypadkach, stosować środki przymusu bezpośredniego.

Gdy istnieje realne zagrożenie dla życia lub zdrowia ochranianych osób albo dla ochranianego przez pracownika mienia, pracownik kwalifikowany może użyć wobec napastników lub do ochrony określonego obszaru środków takich jak: techniki samoobrony i walki wręcz, kajdanki paralizator, a nawet broń palną.

Co o pracowniku kwalifikowanym mówi prawo?

Artykuł 26 Ustawy o ochronie osób i mienia, dotyczący uprawnień osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony brzmi:

Art. 26. [Uprawnienia osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; warunki wpisu na listę]
1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez:
1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;
3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;
4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:
a) w art. 36 ust. 1 pkt 4,
b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji;
6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.
2. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona do:
1) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1;
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Jak w wyglądają działania pracownika ochrony fizycznej w praktyce?

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej najczęściej wykonuje:

 • stałą lub doraźną ochronę fizyczną, którą może pełnić poprzez służbę w postaci posterunków stałych lub jako członek zespołu patrolu interwencyjnego;
 • dozór sygnałów alarmowych, monitorując i reagując na sygnały alarmowe pochodzące z systemów zabezpieczeń;
 • konwojowanie gotówki i innych wartości pieniężnych, co obejmuje zarówno transport jak i ochronę tych wartości;
 • bezpośrednią ochrona osób, najczęściej VIP-ów;
 • opracowywanie planów ochrony, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w danym obiekcie lub na określonym obszarze;
 • organizowanie i kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Aby móc zostać zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony należy uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Z kolei to tego niezbędne jest odbycie kursów z umiejętności praktycznych, jak i szkoleń teoretycznych, poszerzających wiedzę z zakresu ochrony osób i mienia.

Jak uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Z artykułu 3 punkt 3 Ustawy o ochronie osób i mienia, możemy dowiedzieć się, że aby zostać wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, należy:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa EFTA
 • mieć ukończone 21 lat
 • mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub ukończoną 8-letnią szkołę podstawową)
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być karanym prawomocnym wyrokiem
 • posiadać nienaganną opinię rejonowego lub miejskiego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) komendanta Policji
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań ochrony, potwierdzoną orzeczeniami lekarskimi
 • mieć przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Nieco inne wymagania dotyczą osób, które chcą zostać wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Kim jest kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego?

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego to osoba wpisana na listę takich pracowników, uprawniona do:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, ich konserwacji i napraw,
 • montażu, konserwacji i napraw urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia,
 • opracowywania planów ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego,
 • organizacji i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Aby zostać takim pracownikiem, wystarczy mieć ukończone 18 lat i choć nie trzeba mieć wyszkolenia strzeleckiego, ani przygotowania w zakresie samoobrony, to należy mieć wykształcenie co najmniej zawodowe o specjalności elektronicznej, elektrycznej lub pokrewnej oraz spełniać pozostałe wymagania przewidziane dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jak znaleźć pracę w ochronie osób i mienia?

Jeśli chcesz pracować w ochronie osób i mienia, możesz szukać zatrudnienia w zakresie uprawnień przysługujących:

 • niekwalifikowanemu pracownikowi ochrony
 • kwalifikowanemu pracownikowi ochrony fizycznej
 • kwalifikowanemu pracownikowi zabezpieczenia technicznego

Nie zawsze nazwa stanowiska będzie pokrywać się z nazwą pracownika ochrony używanej w terminologii prawnej — przeciwnie, przeglądając oferty pracy w ochronie, możesz znaleźć ogłoszenia dotyczące pracownika ochrony, konwojenta, pracownika patrolu interwencyjnego itd.

Pracodawcy formułują swoje ogłoszenia w zależności od konkretnego zapotrzebowania. Innymi słowy, nawet Ci, którzy zatrudniają osoby posiadające uprawnienia osób wpisanych na listę pracowników kwalifikowanych, z reguły powierzają im zadania, wymagające specyficznych umiejętności w węższym zakresie tych uprawnień.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij