System sygnalizacji pożaru — SAP i SSP

System sygnalizacji pożaru jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w każdym budynku. Ma on na celu szybkie wykrycie i sygnalizację zagrożenia pożarowego, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań ratunkowych i minimalizację szkód w przypadku wystąpienia pożaru. Dwa najważniejsze systemy sygnalizacji pożaru to SAP i SSP.

Czym jest system sygnalizacji pożaru?

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach ma na celu realizację wszystkich przedsięwzięć, służących ochronie życia i zdrowia osób, znajdujących się na ich terenie. W tym celu stosuje się różne zabezpieczenia przeciwogniowe już na etapie budowy budynków, o czym pisaliśmy m.in. w artykułach na temat strefy pożarowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych biernych i czynnych. To właśnie do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych zaliczamy urządzenia, wchodzące w skład systemów ppoż., takich jak SAP i SSP.

Chociaż w praktyce SAP i SSP to skróty odnoszące się do tego samego systemu — systemu sygnalizacji pożarowej, to niektóre osoby z branży ochrony przeciwpożarowej używają ich w celu rozróżnienia, odnosząc się do sposobów pracy systemu SAP i SSP.

System SAP — System Alarmowy Pożarowy

System SAP (czyli system alarmowy pożarowy) jest to system składający się z czujników dymu i temperatury, które w razie wykrycia pożaru wysyłają sygnał do centrum zarządzania. Sygnał ten może zostać przekierowany do służb ratowniczych, a także może być wizualizowany na planszach sygnalizacyjnych. System SAP jest stosowany w każdym budynku, w którym są zamontowane czujki dymu i temperatury, takich jak biurowce, hale przemysłowe, sklepy, magazyny, szpitale i wiele innych.

System SSP — System Sygnalizacji Pożarowej

System SSP (czyli system sygnalizacji pożarowej) jest bardziej zaawansowanym systemem sygnalizacji pożaru, który wykorzystuje nie tylko czujniki dymu i temperatury, ale także czujniki gazów pożarowych, czujniki ruchu oraz systemy kamery termowizyjnej. Innymi słowy, system SSP może zostać zintegrowany z pozostałymi systemami alarmowymi w budynku. System SSP pozwala na wykrycie pożaru na bardzo wczesnym etapie, co zwiększa szanse na szybką interwencję służb ratowniczych. System SSP jest stosowany w budynkach, w których wymagana jest bardzo wysoka jakość i szybkość reakcji, takich jak budynki rządowe, centra handlowe, hotele, lotniska i wiele innych.

System przeciwpożarowy w świetle obowiązujących przepisów

W obecnych czasach, o wiele częściej używa się sformułowania systemu sygnalizacji pożarowej SSP, zaś SAP używany jest w rozumieniu potocznym. Wszystko za sprawą tego, że właściciele tych systemów inwestują w wiele urządzeń, które służą wczesnemu wykrywaniu zagrożeń pożarowych i przeciwdziałaniu im. Tak czy inaczej, system sygnalizacji pożaru ma swoje podstawy prawne w kilku dokumentach:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
 • Norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Z jakich elementów zbudowany jest system SAP

SAP jest systemem służącym do wykrywania zagrożenia pożarowego na wczesnym etapie jego powstania i do powiadamiania o zaistnieniu takiego zagrożenia. Realizacja tych funkcji możliwa jest dzięki elementom, jakie składają się na system SAP, nalezą do nich:

 • centrala systemu CSP - główny moduł - komputer sterujący, który działa dwukierunkowo, czyli odbiera dane z czujników i przekazuje je do centrali CSP;
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP - to wszelkiego rodzaju przyciski i dźwignie uruchamiane ręcznie w celu aktywacji systemu alarmowego pożarowego SAP;
 • sygnalizatory dźwiękowe - syreny emitujące sygnał ostrzegawczy;
 • moduły sterujące i monitorujące - różne układy elektroniczne, które umożliwiają integrację poszczególnych urządzeń;
 • czujki dymu,
 • czujki termiczne,
 • czujki płomieni.

Z jakich elementów zbudowany jest system SSP

System sygnalizacji pożarowej SSP składa się z tych samych elementów co system SAP. To kolejny powód, dla którego jeden i drugi określa się najczęściej tym samym mianem. Na czym zatem polega różnica? Przyjęło się mówić, o czym już wspomnieliśmy, że system SSP jest bardziej zaawansowanym systemem, który pozwala na integrację z innymi systemami alarmowymi i przeciwpożarowymi. W praktyce zarówno skrót SAP i SSP odnosi się do tego samego systemu.

System SSP można zintegrować z:

 • systemami alarmowymi;
 • systemem monitoringu pożarowego;
 • czujnikami ruchu;
 • monitoringiem wizyjnym, w tym z cyfrowymi kamerami IP i systemem inteligentnej analityki obrazu;
 • dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi DSO;
 • systemami oddymiania;
 • systemami zraszającymi.

Jak działa system sygnalizacji przeciwpożarowej?

Działanie systemu sygnalizacji pożarowej opiera się na urządzeniach służących do detekcji zagrożeń. Mogą to być czujniki dymu, temperatury, ale także inteligentne algorytmy, które definiują obraz rejestrowany przez cyfrowe kamery IP. W momencie wykrycia zagrożenia przez któreś z tych urządzeń centrala, która odbiera z nich sygnał, przekazuje go do systemów ostrzegania i pozostałych systemów przeciwpożarowych, zintegrowanych z SSP.

Cel instalacji SSP, sposób ostrzegania i przeciwdziałania pożarom

Głównym zadaniem każdego systemu sygnalizacji pożaru jest bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim ogień zdąży się rozprzestrzenić. Centrala pożarowa, która jest głównym elementem systemu ma więc za zadanie aktywację systemów ostrzegawczych, które pozwolą na działania ręczne i ewakuację ludzi z zagrożonych stref. Ponadto centrala odpowiada za aktywację systemów przeciwdziałania pożarom, czyli aktywuje systemy oddymiania, systemy zraszające i pozostałe urządzenia, które służą do zapobiegania rozwoju pożaru.

Nie można przy tym nie wspomnieć o monitoringu pożarowym, czyli systemie, który przekazuje informacje o wykrytym zagrożeniu do odpowiedniej jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jego instalacja w niektórych rodzajach budynków jest obowiązkowa, a pełną listę budynków, które muszą być wyposażone w taki system, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r.

Stosowanie SSP i SAP — w jakich budynkach montuje się te systemy sygnalizacji pożaru?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej jest obowiązkowe w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Nie oznacza to, że z systemów SSP nie korzystają także inne obiekty, wręcz przeciwnie - robią to bardzo często, kierując się dobrem użytkowników budynku i dbałością o własne mienie. Nie da się w końcu pominąć licznych zalet, jakie ma system odpowiedzialny za wczesne wykrycie źródła pożaru. Stąd też system SSP jest jednym z podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w wielu obiektach prywatnych i publicznych.

Jak wygląda instalacja i konfiguracja elementów systemu sygnalizacji pożaru?

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku jasno mówi o tym, że montaż systemu alarmu pożarowego może być przeprowadzony na podstawie projektu. Projekt SSP z kolei powinien zostać przygotowany przez osoby do tego uprawnione, a ściśle rzecz biorąc przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozporządzenie to określa także zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru.

W projekcie powinny być uwzględnione m.in. takie elementy, jak:

 • czujki i wszystkie pozostałe urządzenia, które wykrywają pożar;
 • rozmieszczenie czujek i urządzeń do detekcji pożaru;
 • strefy objęte dozorem;
 • strefy wyłączone z dozorowania;
 • rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
 • rozmieszczenie sygnalizatorów dźwiękowych.

Instalacja i konfiguracja systemu SSP powinna zostać wykonana przez doświadczonych i wyspecjalizowanych instalatorów, na podstawie wcześniej przygotowanego projektu. Tylko taki montaż daje niemalże 100% pewność sprawnego systemu, który zadziała bezbłędnie w chwili pojawienia się pożaru. Szybkie wykrycie źródła pożaru z kolei pozwala na zdecydowane ograniczenie ewentualnych skutków pożaru.

System Sygnalizacji Pożaru — przegląd i konserwacja

Poprawne działanie systemu sygnalizacji pożaru podnosi poziom bezpieczeństwa w obiekcie, w którym jest zainstalowany. Jednak, aby mieć pewność jego działania, należy wykonywać jego okresowe przeglądy i konserwację. Działania te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719. Obowiązek dokonywania przeglądów ciąży na właścicielach, zarządcach lub użytkowników obiektu.

Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej powinien być wykonywany raz do roku lub częściej, jeśli wymaga tego producent urządzenia. Co więcej, czynności przeglądu i konserwacji powinny zostać wykonane przez uprawnione do tego osoby.

Systemy sygnalizacji pożarowej — podsumowanie

Jak widzisz, systemy sygnalizacji pożaru są niezwykle ważne i niezbędne w każdym budynku. Dzięki nim można szybko wykryć zagrożenie pożarowe i podjąć odpowiednie działania, co zwiększa szanse na ocalenie życia i minimalizację szkód materialnych. Warto pamiętać, że systemy sygnalizacji pożaru powinny być regularnie serwisowane i sprawdzane, aby zapewnić ich prawidłowe działanie w każdych warunkach. Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie i chciałbyś zamontować taki system w zarządzanym przez siebie obiekcie, skontaktuj się z nami.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij