Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP — czym jest i kiedy jest wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który określa procedury postępowania w przypadku pożaru, a także zawiera zasady postępowania, które mają zapobiec pożarom i minimalizować ich skutki. Instrukcja ta jest wymagana w wielu miejscach, w których istnieje zagrożenie pożarowe, takich jak budynki użyteczności publicznej, hotele, szkoły, przedszkola, biura, magazyny oraz wiele innych. W tym artykule dowiesz się, kiedy musisz ją sporządzić i co powinna zawierać. Koniecznie przeczytaj.

Co to znaczy IBP

IBP to skrót od Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego — dokumentu sporządzanego w celu określenia zasadach ochrony przeciwpożarowych, obowiązujących w danym obiekcie. Dokument ten nazywany jest także Instrukcją Pożarową lub Instrukcją Przeciwpożarową. W dalszej części wyjaśnimy, co powinien zawierać i kto musi go sporządzić.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego — przepisy prawa

W Polsce regulacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1075 z późn. zm.). Treść tej Ustawy mówi o tym, w jaki sposób właściciel lub zarządca budynku powinien dbać o bezpieczeństwo pożarowe w budynku. Zgodnie z tą ustawą, właściciel lub zarządca obiektu, w którym istnieje zagrożenie pożarowe, jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Z kolei zapisy, jakie powinny znaleźć się w instrukcji IBP, reguluje Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać informacje o zagrożeniach pożarowych, jakie mogą wystąpić w danym obiekcie oraz o sposobach ich minimalizacji lub wyeliminowania. Powinna także określać procedury postępowania w przypadku wybuchu pożaru, wskazywać drogi ewakuacyjne oraz informować o lokalizacji i sposobie korzystania z urządzeń przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, hydranty, czy też alarmy przeciwpożarowe. W instrukcji powinny znaleźć się także informacje na temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jakie powinni odbyć pracownicy obiektu.

Treść instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBP

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej dobrane indywidualnie pod względem danego obiektu, w tym:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych(...);
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Gdzie wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w wielu miejscach, w których istnieje zagrożenie pożarowe. Przede wszystkim, zgodnie z polskim prawem, instrukcja ta musi być opracowana w budynkach, w których znajdują się instalacje gazowe, cieplne, chłodnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, a także w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagana jest także w budynkach użyteczności publicznej, takich jak:

 • hotele, motele, hostele,
 • pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
 • restauracje, bary, kawiarnie,
 • sale kinowe, teatry, opery,
 • sale konferencyjne, wystawiennicze,
 • obiekty sportowe,
 • szkoły, przedszkola, uczelnie,
 • placówki medyczne,
 • domy kultury, biblioteki,
 • sklepy, centra handlowe,
 • magazyny, hale produkcyjne,
 • kościoły, cmentarze.

Jednocześnie obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBP ciąży na właścicielach i zarządcach lub użytkownikach obiektów:

 • użyteczności publicznej, których kubatura przekracza 1000m3;
 • zamieszkania zbiorowego, których kubatura przekracza 1000m3;
 • produkcyjnych i magazynowych, których kubatura przekracza 1000m3;
 • służących produkcji rolnej, których kubatura przekracza 1500m3;
 • w których występuje zagrożenie pożarowe, niezależnie od kubatury.

Ponadto także poza budynkami, dla stref pożarowych o powierzchni powyżej 1000m2 musi zostać sporządzona IBP.

Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wymagań prawnych, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może być przydatna i warto ją opracować także w innych obiektach, takich jak domy jednorodzinne czy niewielkie firmy, w których istnieje zagrożenie pożarowe.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego — jak sporządzić?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego może opracować osoba:

 • Posiadająca średnie wykształcenie, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej; tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • Posiadająca wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej; tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • Posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 • Która uzyskała uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa.

Co więcej, w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak np. hotele, restauracje, sale kinowe, teatry, a także budynki mieszkalne wielorodzinne, instrukcja IBP musi zostać zatwierdzona przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Gdzie zwrócić się po pomoc?

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu przeciwpożarowego oraz doświadczenia w analizie zagrożeń pożarowych. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jeśli nie zatrudniasz takich osób, możesz się zwrócić o pomoc do naszej firmy. W CNT zajmujemy się przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Aktualizacje IBP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na 2 lata, a w przypadku wprowadzenia zmian w obiekcie, takich jak np. zmiana sposobu użytkowania lub zmiana instalacji elektrycznej, instrukcja ta powinna być zmodyfikowana i aktualizowana

W przypadku nieprzestrzegania obowiązku opracowania i aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego właściciel lub zarządca obiektu może być ukarany grzywną, lub pozbawiony wolności nawet do 2 lat.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP — podsumowanie

Podsumowując, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest ważnym dokumentem, który ma na celu minimalizowanie ryzyka pożarowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w obiekcie. Jest ona wymagana w wielu miejscach i powinna być opracowana przez właściciela lub zarządcę obiektu. Instrukcja ta powinna zawierać informacje na temat zagrożeń pożarowych, sposobów minimalizacji tych zagrożeń oraz procedur postępowania w przypadku wybuchu pożaru.

W instrukcji IBP powinny znaleźć się także informacje na temat korzystania z urządzeń przeciwpożarowych oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla pracowników obiektu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata oraz w na bieżąco w przypadku wprowadzenia zmian w obiekcie.

Nieprzestrzeganie obowiązku opracowania i aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego grozi karą grzywny lub pozbawieniem wolności. Dlatego też ważne jest, aby właściciele i zarządcy obiektów, w których istnieje zagrożenie pożarowe, przestrzegali tych przepisów oraz regularnie aktualizowali instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Co zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo pożarowe?

Użytkowanie obiektu zawsze wiąże się z ryzykiem pożarowym. Dotyczy to nie tylko tych obiektów zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, ale praktycznie wszystkich obiektów przemysłowych, publicznych i zamieszkania zbiorowego. Jednym ze sposobów ochrony przeciwpożarowej są systemy alarmowe i monitoring pożarowy. Zachęcamy do ich instalacji.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij