System DSO — jak działa Dźwiękowy System Ostrzegawczy?

Gdy wchodzimy na teren lotniska, dworca kolejowego, czy na stację metra, zwykle skupiamy uwagę na wielu rzeczach — reklamach, sklepach, zachowaniu innych ludzi. Jednak nie przykładamy dużej uwagi do kwestii bezpieczeństwa, a to przecież ono powinno być priorytetem. Na szczęście w takich obiektach czuwają nad nim różne systemy alarmowe, przeciwpożarowe i ludzie, którzy monitorują ich teren. Działają tam także systemy nagłośnienia, w tym system DSO — czym jest i jak działa? Odpowiadamy.

Czym jest dźwiękowy system ostrzegawczy DSO?

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) to skomplikowany mechanizm służący do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego przez system sygnalizacji pożarowej lub bezpośrednio przez operatora systemu. Celem DSO jest informowanie osób znajdujących się w obiekcie o zaistniałym zagrożeniu i kierowanie ich do najbliższych wyjść ewakuacyjnych.

Z czego składa się system DSO — elementy systemu

System DSO to nie tylko głośniki, z których słyszymy komunikaty ostrzegawcze, gdy uruchamia się alarm. Podstawowe elementy systemu DSO to:

 • centrala - urządzenie scalające elementy systemu
 • mikrofon i panel obsługi,
 • wzmacniacze dźwięku,
 • moduły funkcjonalne - np. odbierający sygnały alarmowe z systemów pożarowych lub magnetofon,
 • głośniki - rozlokowane w różnych miejscach na terenie obiektu,
 • akcesoria - przewody, złącza itd.,
 • zasilanie i akumulatory.

Wszystkie powyższe elementy muszą posiadać odpowiednie parametry akustyczne i spełniać określone normy, aby mogły być używane w dźwiękowych systemach ostrzegania, wobec których istnieją konkretne wymagania prawne. Na przykład, w chwili pisania tego artykułu centrale DSO muszą być zgodne z normą PN-EN 54-16, zaś głośniki z normą PN-EN 54-24.

Gdzie stosowanie dźwiękowych systemów DSO jest obowiązkowe — rozporządzenie MSWiA

Obowiązek stosowania DSO reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Wg tego rozporządzenia, DSO powinny znaleźć się m.in. w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przekraczającej określoną liczbę m², w tym w:

 • budynkach szkolnych,
 • przedszkolach,
 • domach dziecka,
 • szpitalach,
 • obiektach handlowych,
 • obiektach kulturalnych, rozrywkowych,
 • obiektach sportowych,
 • oraz wielu innych.

Fragment Rozporządzenia wskazującego wszystkie obiekty, które muszą obowiązkowo być wyposażone w system DSO brzmi:

§ 29. 1. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

1) Budynkach handlowych lub wystawowych:

a) Jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8.000 m2,

b) Wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5.000 m2;

2) Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500;

3) Kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;

4) Szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

5) Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

6) Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

7) Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

8) Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

2. W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie stosuje się innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony.

3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zastosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Chociaż obowiązek stosowania DSO jest określony w przepisach, to warto podkreślić, że system ten może być z powodzeniem stosowany w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko pożaru. Choć w rzeczywistości nie tylko pożar jest wyzwalaczem komunikatów wygłaszanych przez DSO.

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest uruchamiany w przypadku wystąpienia:

 • pożaru,
 • trzęsienia ziemi,
 • powodzi lub innej katastrofy klimatycznej,
 • ataku terrorystycznego,
 • pozostałego zagrożenia dla obiektu, które wymaga ewakuacji jego użytkowników.

Tak naprawdę każdy obiekt, niezależnie od wielkości czy przeznaczenia, może zyskać na zastosowaniu DSO. System ten zapewnia bowiem szybką i skuteczną reakcję na zagrożenie, a także skierowanie osób znajdujących się w obiekcie do bezpiecznych stref.

Komu można powierzyć montaż dźwiękowych systemów ostrzegania DSO?

Instalację systemu DSO powinno się powierzyć tylko doświadczonym specjalistom — firmom, które mają uprawnienia do instalacji i konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej. Warto zwrócić uwagę na to, czy dana firma posiada certyfikat potwierdzający, że stosuje się do obowiązujących norm i przepisów. Jednak to nie wszystko. Każdy montaż powinien być poprzedzony projektem i zakończony testami, ale po kolei.

Projekt systemu DSO

Projektowanie systemów przeciwpożarowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest domeną kwalifikowanych specjalistów — inżynierów ochrony ppoż. Kwalifikacje te można uzyskać na szkoleniach organizowanych przez szkoły, ośrodki szkoleniowe lub Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Projekt DSO powinien uwzględniać m.in.:

 • cechy wnętrz,
 • warunki elektryczne pomieszczeń,
 • warunki klimatyczne w obiekcie,
 • zagrożenia występujące w obiekcie,
 • rodzaj stosowanych głośników oraz ich rozlokowanie.

Montaż systemu DSO

Podobnie jak projekt, tak i montaż powinien przebiegać pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia. Jego zadaniem jest montaż wszystkich urządzeń, wchodzących w skład systemu zgodnie z przeznaczeniem, upewnienie się, że komunikat o zagrożenie będzie słyszalny z każdego miejsca, a przy tym ustawienie parametrów wszystkich elementów.

Test systemu DSO

Po wykonaniu montażu inżynier odpowiedzialny za montaż musi przeprowadzić test systemu, czyli sprawdzić, jak system działa w praktyczne, czy wszystkie elementy działają prawidłowo i nie jest potrzebna dodatkowa konfiguracja.

Odbiór systemu DSO

Gdy inżynier odpowiedzialny za montaż DSO zakończy swoją pracę i przekaże dokumentację zawierającą projekt systemu inwestorowi, ten może zgłosić się do straży pożarnej z wnioskiem o odbiór i zatwierdzenie systemu. Straż pożarna sprawdzi jego zgodność z projektem i wymogami prawnymi i potwierdzi je odpowiednimi protokołami.

Kto odpowiada za przeglądy systemu DSO?

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Tego rodzaju przegląd powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku.

Podobnie jak projekt i montaż systemu, przeglądy techniczne dźwiękowych systemów ostrzegawczych powinny być wykonywane przez doświadczonych inżynierów. W trakcie kontroli sprawdzają oni m.in.:

 • czy w chwili otrzymania sygnału alarmowego włącza się odpowiedni komunikat,
 • czy komunikat jest zrozumiały,
 • czy komunikat jest słyszalny i nie zagłuszają go sygnały alarmowe,
 • czy działa system zasilania awaryjnego,
 • jak długo nadawane są komunikaty po włączeniu się awaryjnego źródła zasilania.

Jak działa system DSO — dźwiękowy system ostrzegawczy w praktyce

W praktyce działanie systemu DSO wygląda tak, że gdy system alarmowy w obiekcie wykrywa zagrożenie pożarowe, przekazuje o nim informację (impuls) do centrali DSO, która aktywuje ten system. Moduł głosowy emituje wtedy komunikaty, które użytkownicy obiektu słyszą z głośników rozlokowanych w obiekcie. Komunikaty te wskazują drogę ewakuacji. System ten jest niezwykle efektywny i może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie.

Dźwiękowy system ostrzegania może zostać uruchomiony także przez jego operatora, na przykład pracownika ochrony, który obsługuje system, w chwili kiedy zostanie wykryte jakiekolwiek zagrożenie dla osób przebywających na terenie obiektu. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład:

Służby lotniska wykryły podejrzany bagaż w hali odlotów. Po zbadaniu go uznała, że może zagrażać bezpieczeństwu obiektu. Poleciła więc operatorowi uruchomienie systemu DSO. Z głośników zaczął być nadawany komunikat, wskazujący konieczność ewakuacji, drogi ewakuacyjne i stosowanie się do poleceń służb lotniska. Dzięki temu wszystkie osoby przebywającego na jego terenie trafiły do bezpiecznych punktów zbiórki.

Gdzie można zamówić projekt i montażu systemu DSO?

Projekt i montaż systemu DSO można zamówić u firm specjalizujących się w systemach ochrony przeciwpożarowej. Przy wyborze wykonawcy warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie, uprawnienia oraz referencje od dotychczasowych klientów.

W CNT-Polpatron od 2008 roku zajmujemy się ochroną pożarową. Jeśli zależy Ci na ochronie przed tego typu zagrożeniami, skontaktuj się z nami, a porozmawiamy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij