Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku — na czym polega?

Bezpieczeństwo pożarowe budynków, obiektów budowlanych i innych terenów jest niezwykle ważne. Odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe chronią życie i zdrowie ludzi, a także mienie przed skutkami pożaru. Kluczowym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej jest analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku. W tym artykule wyjaśniamy, na czym ona polega.

Czym jest analiza bezpieczeństwa pożarowego?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego to proces identyfikacji potencjalnych zagrożeń pożarowych w budynku oraz opracowania strategii ich łagodzenia. Celem analizy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obiekcie, a także minimalizacja strat w przypadku wystąpienia pożaru.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z elementów przygotowania instrukcji pożarowej, wymaganej w określonych przypadkach.

Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego obejmuje szereg zagadnień, m.in.:

 • ocena konstrukcji budynku pod kątem odporności ogniowej — Analiza obejmuje materiały budowlane, rozwiązania konstrukcyjne, a także klasyfikację odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.
 • identyfikacja zagrożeń pożarowych — Na tym etapie analizowane są potencjalne źródła zapłonu, np. instalacje elektryczne, urządzenia grzewcze, magazyny materiałów łatwopalnych.
 • ocena układu ewakuacyjnego — Analiza obejmuje drogi ewakuacyjne, klatki schodowe, wyjścia ewakuacyjne, a także oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
 • analiza instalacji przeciwpożarowych — Analizie podlegają systemy wykrywania i alarmowania pożaru (monitoring pożarowy), instalacje gaszenia pożaru, a także systemy oddymiania i wentylacji.
 • ocena stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych — Analiza obejmuje sprawdzenie stanu technicznego gaśnic, hydrantów, systemów alarmowych, i innych urządzeń przeciwpożarowych. Ma to na celu zapewnienie ich prawidłowego działania w przypadku pożaru.
 • opracowanie dokumentacji — Na podstawie przeprowadzonej analizy sporządza się szczegółową dokumentację, która zawiera opis potencjalnych zagrożeń, plan postępowania w przypadku pożaru, a także zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa pożarowego.

Korzyści z przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pożarowego

Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pożarowego niesie ze sobą szereg korzyści, m.in.:

 • poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w budynku — Analiza pozwala na identyfikację i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń pożarowych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
 • minimalizacja strat w przypadku pożaru — Dzięki odpowiedniej strategii postępowania w przypadku pożaru możliwe jest ograniczenie strat materialnych.
 • spełnienie obowiązków prawnych — Właściciele i użytkownicy budynków mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej. Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z elementów, pomagającym spełnić ten obowiązek.

Skutecznie przeprowadzona analiza pozwala także na opracowanie procedur ewakuacyjnych, które powinny określać sposób postępowania personelu i osób przebywających w budynku w przypadku pożaru. Obejmują one m.in. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i punktów zbiórki.

W ramach analizy bezpieczeństwa pożarowego mogą zostać przeprowadzone szkolenia dla personelu i osób przebywających w budynku. Szkolenia te powinny obejmować zasady postępowania w przypadku pożaru, zasady obsługi urządzeń przeciwpożarowych i zasady ewakuacji.

Kiedy wymagana jest analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana przepisami prawa, jednakże wymagane jest w pewnych przypadkach przygotowanie i wdrożenie instrukcji przeciwpożarowej. Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ppoż. zdecydowanie ułatwia opracowanie takiej instrukcji.

Analiza a instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Analizę bezpieczeństwa przeciwpożarowego warto przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata, zwłaszcza po istotnych zmianach w sposobie użytkowania obiektu lub zmianach prawnych. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdzie w § 6. czytamy:

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego [...]

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy wymagane jest przygotowanie instrukcji pożarowej?

Nie wszystkie obiekty użyteczności publicznej, czy zamieszkania zbiorowego muszą być wyposażone w instrukcję przeciwpożarową. Jak czytamy w punkcie 8 § 6 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż.:

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Kto ma uprawnienia do sporządzenia instrukcji przeciwpożarowej?

Do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uprawnione są osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Można wyróżnić kilka grup osób, które mogą sporządzać instrukcje:

 • Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • Technicy pożarnictwa,
 • Inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego,

Oprócz wykształcenia i doświadczenia, osoby sporządzające instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą również znać obowiązujące przepisy prawa budowlanego i przeciwpożarowego.

Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku — podsumowanie

Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest niezwykle ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Odpowiednio przeprowadzona analiza pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obiekcie, a także minimalizację strat w przypadku wystąpienia pożaru.

Jeśli chcesz przeprowadzić analizę w swoim budynku, możesz powierzyć to zadanie specjalistom z CNT-Polpatron. Dokonamy szczegółowej oceny potencjalnych zagrożeń, wykryjemy nieprawidłowości i wskażemy rozwiązania, które zminimalizują ryzyko pożarowe i ułatwią ewakuację w razie jego wystąpienia.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij