Bezpieczeństwo imprez masowych — kto za nie odpowiada?

Imprezy masowe, takie jak koncerty, festiwale, mecze sportowe czy parady, cieszą się dużą popularnością wśród ludzi. Jednakże organizacja tego rodzaju wydarzeń niesie ze sobą ryzyko wielu różnych zagrożeń, dlatego wymaga odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia. Co więcej, bardzo często wymagane jest też zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, a wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników i uniknąć ewentualnych tragedii. Z tego artykułu dowiesz się, jakie zagrożenia pojawiają się na takich imprezach, kto odpowiada za bezpieczeństwo imprez masowych w trakcie ich trwania i w jakim zakresie. Koniecznie przeczytaj.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r określa zasady postępowania organizatorów i uczestników imprez masowych, a także służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w trakcie trwania tego typu imprez. Czym jest impreza masowa?

Czym jest impreza masowa?

Art. 3 Ustawy mówi o tym, że imprezą masową jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:

a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników,
g) o których mowa w art. 34 organizacja imprez przez ochotnicze straże pożarne ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490).
- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć; [...]

Przez pojęcie imprezy masowej rozumiemy zatem imprezy zorganizowane odbywające się na stadionach, w halach sportowych, innych obiektach w tym obiektach zewnętrznych i wewnętrznych. Jak czytamy w tym samym artykule Ustawy, tych obiektów, które:

 • w przypadku terenów zewnętrznych są w stanie pomieścić do minimum 1000 osób;
 • w przypadku budynków są w stanie pomieścić do minimum 500 osób, a w przypadku imprez sportowych do minimum 300 osób;

z wyłączeniem obiektów, o których mowa w podpunktach a do g.

Jakie zagrożenia istnieją na imprezach masowych?

Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń związanych z imprezami masowymi, a niektóre z nich mogą doprowadzić do poważnych problemów, a nawet do tragedii, dlatego ważne jest, aby organizatorzy imprez masowych zapewnili odpowiednie środki bezpieczeństwa i przestrzegali wytycznych określonych w przepisach prawa. Tylko dzięki temu uda się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w trakcie imprezy masowej.

Do typowych zagrożeń, mogących mieć miejsce w trakcie imprezy masowej, można zaliczyć:

 • Zagrożenia związane z tłumem: Mogą wystąpić problemy związane z przepychankami, zgnieceniem, a nawet stratą życia w wyniku przewlekłych przepychanek lub paniki.
 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem: W czasie imprezy masowej mogą wystąpić problemy związane z kradzieżami, rabunkami, przestępstwami seksualnymi i innymi przestępstwami.
 • Zagrożenia związane z alkoholem i narkotykami: Na imprezach masowych często spożywa się alkohol lub narkotyki, co może prowadzić do agresji, a także do problemów zdrowotnych i wypadków.
 • Zagrożenia związane z nieodpowiednim zachowaniem uczestników: Uczestnicy mogą wykazywać się nieodpowiednim zachowaniem, takim jak prowokowanie walk, wykrzykiwanie obraźliwych haseł, palenie papierosów w miejscach zakazanych lub blokowanie dróg.
 • Zagrożenia związane z wypadkami: W wyniku tłumu, niewłaściwego oświetlenia lub innych czynników mogą wystąpić wypadki, takie jak upadki, skręcenia kostek lub złamania.
 • Zagrożenia związane z klimatem: W niektórych przypadkach imprezy masowe odbywają się na otwartym powietrzu, co może prowadzić do problemów związanych z warunkami pogodowymi, takimi jak upały, burze, wiatry lub opady deszczu.

Wszystkie wymienione wyżej zagrożenia mogą prowadzić do poważnych problemów w czasie trwania imprezy masowej. Dlatego nie bez przyczyny organizatorów obowiązują określone przepisy prawa, które zobowiązują ich do tworzenia regulaminów imprezy masowej. Wskażmy zatem, kto musi zapewnić uczestnikom imprezy masowej bezpieczeństwo i jak to powinien zrobić.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo imprez masowych?

W Polsce prawo regulujące organizację imprez masowych określa, że za bezpieczeństwo odpowiada przede wszystkim organizator. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia imprezy, w tym ochrony osób i mienia, a także do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia.

Jednakże, w praktyce, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie wydarzenia, organizatorzy imprez masowych zazwyczaj korzystają z usług firm zewnętrznych, takich jak agencje ochrony, służby medyczne czy straż pożarna. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo może być podzielona pomiędzy organizatora a te firmy zewnętrzne.

Art. 5 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wskazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie trwania takiej imprezy spoczywa na organizatorze. Treść tego punktu brzmi:

Art. 5. [Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo]
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1)zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2)ochrony porządku publicznego;
3)zabezpieczenia pod względem medycznym;
4)zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas przeprowadzania imprez masowych?

Organizator imprezy masowej zobowiązany jest zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na którego terytorium chce przeprowadzić imprezę, z wnioskiem o zgodę na jej zorganizowanie. Musi to zrobić nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Ponadto musi się zwrócić z takim samym wnioskiem do:

 • komendanta miejskiego Policji,
 • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

Jeszcze jednym dokumentem, który jest wymagany, jest opinia od państwowego inspektora sanitarnego, o przewidywanych zagrożeniach i ewentualnych zastrzeżeniach do obiektu, w który miałaby odbyć się impreza.

Kolejną kwestią, o której organizator nie może zapomnieć, jest wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa, który będzie odpowiadać za wszystkie służby porządkowe i informacyjne, w tym, chociażby pracowników ochrony fizycznej, którzy będą zabezpieczać imprezę.

Plan bezpieczeństwa

Plan bezpieczeństwa imprezy masowej powinien powinien uwzględniać:

 1. Liczbę osób do zabezpieczenia: Należy wyznaczyć odpowiednią liczbę pracowników ochrony, policji, personelu medycznego i innych specjalistów, aby zapewnić skuteczne działania w przypadku sytuacji awaryjnych.
 2. Kontrola dostępu: W celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy kontrolować dostęp na teren imprezy. Należy zadbać o to, aby na teren imprezy nie mogły dostać się osoby niepowołane. Stąd też każdy uprawniony powinien legitymować się o ile to możliwe biletem lub identyfikatorem.
 3. Ograniczenie ilości uczestników: Należy ograniczyć liczbę uczestników imprezy do bezpiecznej liczby, która jest zgodna z pojemnością miejsca. Nie należy przekraczać maksymalnej liczby osób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznej sytuacji związanej z tłumem.
 4. Kontrola alkoholu i narkotyków: Organizatorzy powinni zapewnić, że osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie będą miały dostępu do terenu imprezy. Należy również zapewnić, że sprzedawcy alkoholu będą przestrzegać wytycznych dotyczących sprzedaży i nie będą sprzedawać alkoholu nieletnim.
 5. Przygotowanie planów ewakuacyjnych: Organizatorzy imprez masowych powinni przygotować plany ewakuacyjne, w przypadku konieczności szybkiego i skutecznego opuszczenia terenu imprezy. Plany te powinny uwzględniać drogi ewakuacyjne, punkty zbiórki oraz koordynację działań z służbami ratowniczymi.
 6. Środki bezpieczeństwa: Należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak drabiny pożarowe, gaśnice, apteczki pierwszej pomocy i inny sprzęt ratowniczy.
 7. Nadzór: Organizatorzy powinni zapewnić ciągły nadzór nad terenem imprezy, w celu szybkiego reagowania na zagrożenia i problemy.
 8. Regulamin imprezy: Należy przygotować regulamin imprezy i udostępnić go jego uczestnikom.

Utrwalanie przebiegu imprezy masowej

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy masowej dopuszczają utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. CO więcej, w określonych przypadkach, stosowanie takich zabezpieczeń jest obowiązkowe. Jak czytamy w art. 11 Ustawy o imprezach masowych, wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji i komendantem Państwowej Straży Pożarnej, sporządza listę obiektów, dla których taka rejestracja jest obowiązkowa.

Bezpieczeństwo podczas trwania imprezy masowej — podsumowanie

Kto odpowiada za bezpieczeństwo imprez masowych? Odpowiedź na to pytanie z pozoru jest prosta - jest to organizator. Powinien on zadbać o wszystkie aspekty, które mogą być konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak w praktyce odpowiedzialność może zostać rozmyta na poszczególne służby, zwłaszcza jeśli mówimy o dużej imprezie, na przykład z udziałem zagranicznych gwiazd, podczas których niezbędna jest obecność różnych służb bezpieczeństwa.

Nie tylko organizatorzy wydarzeń ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Policja, straż pożarna i inne służby ratunkowe również mają obowiązek uczestniczyć w planowaniu i zabezpieczeniu imprez masowych, szczególnie tych większych i bardziej skomplikowanych. Ich zadaniem jest monitorowanie sytuacji, szybka reakcja na ewentualne zagrożenia oraz zapewnienie pomocy w przypadku wypadków czy incydentów.

W przypadku nieprzestrzegania wymagań bezpieczeństwa podczas imprezy masowej, organizatorzy, a także służby odpowiedzialne za jej zabezpieczenie, mogą ponieść konsekwencje prawne, takie jak grzywny lub kary pieniężne. Ponadto, w przypadku wypadków lub tragedii, osoby odpowiedzialne za organizację imprezy mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnoskarbowej.

Jak widzisz, planowanie imprezy masowej, jej organizacja i przebieg, wymaga analizy wielu elementów, właściwego wyciągnięcia wniosków i wybrania odpowiednich służb, które pomogą Ci ją zabezpieczyć. Jeżeli szukasz pracowników ochrony osób i mienia do zabezpieczenia takiej imprezy, skontaktuj się z nami.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij